vader - moeder > mensen die u kent van > werk

Als uw kind nog maar kort heeft te leven, staat uw hoofd waarschijnlijk niet naar  werk. De meeste ouders willen het liefst alle tijd met hun kind doorbrengen, nu dit nog kan. Ook kan het zijn dat uw werk u juist even de kans geeft om buitenshuis afleiding te zoeken of om uw verhaal te doen bij collega’s. Of u zich wel of niet ziek meldt, is afhankelijk van de situatie en hoe u hier zelf in staat. Dit is heel persoonlijk en kunt u het beste zelf inschatten. Het is fijn als u hierover goed contact hebt met uw werkgever. Hierna vindt u wat handreikingen waar u met uw werkgever over kunt praten.

Het is goed om wekelijks contact te hebben met uw leidinggevende of met een vertegenwoordiger van uw werk (bijv. een ARBO-arts). Dat kan telefonisch, maar als u liever zelf een moment kiest om dit te doen, stel dan voor om dit per e-mail te doen. Doe dit liefst op een afgesproken tijdstip. Als het u niet lukt om altijd beschikbaar te zijn op uw werkdagen zijn er verschillende opties die u met uw werkgever kunt bespreken. Het is fijn om een goed contact te hebben met uw werkgever en daar ook in te investeren:

 • Vraag of u flexibel kunt werken.

 • Bespreek of u vervangend werk kunt doen. Hiermee laat u zien dat u bereid bent om mee te denken over een oplossing. Benadruk de wederzijdse belangen hierin.

 • Bied aan om thuis te werken en registreer de gewerkte uren.

 • Bespreek of het mogelijk is om zorgverlof op te nemen (kijk na hoe dit in uw organisatie/CAO geregeld is).

 Het kan ook zijn dat u tijdelijk niet of niet volledig kunt werken. In die situatie zijn de volgende tips goed om in overweging te nemen:

 • Kijk in uw CAO of bedrijfsregeling na wat de afspraken zijn met betrekking tot ziekte en verzuim. Of vraag dit zo nodig na bij iemand van de ondernemingsraad of de medezeggenschapsraad.

 • Geef uw werkgever voldoende informatie over de aandoening van uw kind en het eventuele behandelplan. Neem gegevens mee (brief van de arts, een behandelschema) en laat dit zo nodig kopiëren voor het personeelsdossier. Door hierin openheid te tonen kweekt u goodwill, medewerking en support. Dan kan er rekening gehouden worden met de nieuwe omstandigheden en kunnen er afspraken gemaakt worden.

 • Het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis kan u helpen om een gesprek met uw werkgever voor te bereiden of namens u contact opnemen met de werkgever.

 •  Heeft u als gevolg van de ontstane situatie zelf gezondheidsklachten? Vraag dan uw huisarts om een brief te schrijven voor uw werkgever. Vraag zo nodig of de huisarts schriftelijk of mondeling informatie wil verstrekken aan de bedrijfsarts en/of ARBO-dienst.

 • Geef de ARBO-dienst ook toestemming om contact met uw huisarts op te nemen.

 • Ga zo mogelijk met twee personen naar een gesprek met de bedrijfsarts en/of ARBO-dienst. De ander kan u ondersteunen als dat nodig mocht zijn. En met z’n tweeën hoort u meer dan alleen.

 • Vraag de bedrijfsarts om een gespreksverslag of een kopie van zijn bevindingen.

 • Bedrijfsrisico kan een argument zijn om u ziek te melden. Is dat bij u het geval? Bespreek dit dan met uw werkgever. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan concentratieproblemen bij een vrachtwagenchauffeur of kraanmachinist, of als u werkt in de bouw op een steiger. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarin dit speelt.

 • Komt u er met uw werkgever niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst om te bekijken of er met bemiddeling een regeling te treffen is. U kunt ook overleggen met de vakbond of de rechtsbijstandverzekering of een andere beschikbare deskundige (uit uw sociale netwerk). Laat een aantekening maken van het gesprek. Schakel zo nodig juridische hulpverlening in (van het juridisch loket in uw gemeente bijvoorbeeld). Meer informatie en advies is te vinden op: www.juridischsteunpunt.nl/juridisch-steunpunt/vragen 
 • Ook bij het juridisch steunpunt van de CG-raad kunt u terecht met vragen over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting. Bent u lid van een patiëntenvereniging die aangesloten is bij de CG-raad? Dan krijgt u gratis hulp bij een kansrijk bezwaar of beroep.

 • Maak een (digitale) map aan waarin u alle mails, brieven, berichtjes tussen u en de werkgever bewaart. Het is ook goed om een logboek bij te houden van alle contacten met de werkgever. Hierin kunt u vastleggen: de datum van het gesprek, naam en functie gesprekspartner (leidinggevende, p&o functionaris, verzuimmanager etc.), besproken onderwerpen, gemaakte afspraken, sfeer van het gesprek. Dit logboek geeft u overzicht en is tevens een geheugensteun. Laat afspraken zwart op wit zetten.